Gebruiksvoorwaarden

Hoe wij samenwerken

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van SafeGPT en de bijbehorende platforms waar onze diensten beschikbaar worden gesteld. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, zodat u als Gebruiker uw rechten en verplichtingen kent bij het gebruik van SafeGPT. Als u vragen heeft over deze voorwaarden en onze diensten, neem dan gerust contact met ons op.

Deze voorwaarden is voor het laatst aangepast op 24 mei 2024.

Even voorstellen

Wij zijn SafeGPT Netherlands B.V. (hierna “Leverancier”), specialisten in kunstmatige intelligentie en kantoorautomatisering. Het is onze visie om bedrijven te helpen om efficiënter en effectiever te werken door het gebruik van AI-tools. Wij zijn gevestigd in Nederland en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93854188 en met btw-nummer NL866549961B01. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. U kunt ons ook telefonisch bereiken op werkdagen (ma t/m vr) tussen 09:00-17:00 op +31 70 22 11 000.

Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden moeten de volgende termen als volgt worden begrepen, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt:

SafeGPT: de unieke dienst die Gebruikers in staat stelt om AI-tools te gebruiken voor diverse kantoorautomatiseringstaken, aangeboden door Leverancier.

Gebruiker: Een natuurlijke of rechtspersoon die door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van de SafeGPT-diensten en het bijbehorende platform, aangeboden door Leverancier.

Gebruiksvoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden.

Dag: kalenderdag.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van door de overheid erkende feestdagen of andere dagen waarop Leverancier gesloten is.

Toepasbaarheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van SafeGPT en het bijbehorende platform waar onze diensten beschikbaar worden gesteld. Door SafeGPT te gebruiken en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een account, stemt de Gebruiker in met deze Gebruiksvoorwaarden.

De toepasselijkheid van enige andere Algemene Voorwaarden, inclusief de algemene voorwaarden van Gebruikers, is uitgesloten.

Van deze Gebruiksvoorwaarden mag alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen tussen Leverancier en Gebruiker.

Onze diensten

Door onze unieke SafeGPT-service kunnen gebruikers AI-tools gebruiken voor verschillende kantoorautomatiseringstaken. Gebruikers kunnen de diensten gebruiken op basis van het gekozen abonnementsformulier en hebben zo toegang tot verschillende functionaliteiten en tools. Het is uitdrukkelijk verboden voor gebruikers om de SafeGPT-service door te verkopen.

Gratis, Betaald en Offertes

Er zijn drie soorten bedrijfsaccounts binnen SafeGPT: “Gratis”, “Betaald” en “Enterprise”. Een Gratis account is een account waarbij geen kosten in rekening worden gebracht. Een Betaald account houdt in dat via het platform een dienst is aangeschaft, waarbij deze overeenkomst als hoofdovereenkomst geldt.

Daarnaast kunnen we voor klanten een aangepaste offerte opstellen. De offerte is vrijblijvend en gebaseerd op de door de gebruiker verstrekte informatie. Deze offerte geldt als de leidende overeenkomst, waarbij deze gebruiksvoorwaarden onderdeel worden van de overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden heeft de offerte voorrang.

Voor “Enterprise” wordt er altijd een offerte op maakt opgesteld.

De in de offerte vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en exclusief btw. Een offerte heeft een aanvaardingsperiode van veertien (14) dagen en is alleen bindend indien deze schriftelijk is bevestigd binnen de genoemde periode. De overeenkomst komt tot stand nadat de offerte schriftelijk is aanvaard.

Prijzen, facturering en betaling

De prijzen van de diensten worden altijd vermeld in euro’s exclusief btw. De aangehaalde kosten worden vooraf in rekening gebracht door de Leverancier. Facturen worden per e-mail verzonden. De kennisgeving met betrekking tot de factuur zal altijd afkomstig zijn van het volgende e-mailadres: [email protected]. Voorcalculaties en schattingen zijn slechts indicatief van aard. Wanneer blijkt dat een Gebruiker geld verschuldigd is voor de door de Leverancier geleverde prestatie, vormen relevante documenten en gegevens uit de administratie en/of systemen van de Leverancier volledig bewijs, onverminderd het recht van een Gebruiker om tegenbewijs te leveren.

Voor periodieke betalingsverplichtingen is de Leverancier gerechtigd om de toepasselijke prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden. Indien een Gebruiker niet akkoord gaat met de aanpassing, is deze gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Partijen kunnen hiervan afwijken met wederzijds en schriftelijk akkoord.

Indien een Gebruiker een klacht heeft over een ontvangen factuur van de Leverancier, dient deze klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum aan de Leverancier kenbaar te worden gemaakt. De Leverancier zal deze klacht zo spoedig mogelijk behandelen en binnen dertig (30) dagen feedback geven. De Gebruiker is niet gerechtigd om enige betalingen op te schorten of te verrekenen met verschuldigde bedragen.

Indien het verschuldigde bedrag niet wordt betaald of niet op tijd wordt betaald, is de Gebruiker, zonder dat een herinnering of ingebrekestelling nodig is, verplicht om wettelijke rente over het openstaande bedrag te betalen. Indien de Gebruiker nalatig blijft in de nakoming van de verschuldigde betaling na een herinnering of ingebrekestelling, mag de Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval is de Gebruiker ook aansprakelijk voor alle bijkomende kosten.

Duur van de Overeenkomst

De overeenkomst tussen de leverancier en de gebruiker is een voortdurende overeenkomst en is geldig voor de duur zoals overeengekomen in de aanbieding of tot beëindiging door een van beide partijen.

De gebruiker heeft het recht om op elk moment de overeenkomst te beëindigen en te stoppen met het gebruik van SafeGPT. De leverancier heeft het recht om de verwijdering van het account te weigeren als de gebruiker nog steeds enige betalingsverplichtingen aan de leverancier moet nakomen.

Indien de gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, is de leverancier, naast andere (wettelijke) middelen die de leverancier ter beschikking staan, gerechtigd om de activiteiten van de gebruiker in verband met SafeGPT onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, en of tijdelijk of permanent te beperken, op te schorten of stop te zetten, en het account tijdelijk of permanent te beëindigen en/of te verwijderen. De leverancier zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn of verplicht zijn schadevergoeding aan de gebruiker te betalen voor deze handelingen.

SafeGPT en zijn diensten

Diverse AI-tools zijn toegankelijk via SafeGPT van de Leverancier. SafeGPT biedt verschillende tools en functionaliteiten, afhankelijk van het gekozen abonnement. Gebruikers verkrijgen alleen een gebruiksrecht voor de via SafeGPT aangeschafte diensten.

De Leverancier is verantwoordelijk voor de correcte werking van de tools binnen SafeGPT in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke (de Gebruiker), zoals vereist door de AVG. Dit houdt in dat de Leverancier persoonsgegevens alleen verwerkt volgens de expliciete instructies van de Gebruiker, die deze instructies kan geven door diensten te bestellen en bepaalde functies aan of uit te zetten. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door de Gebruiker wordt ingevoerd in de tools.

De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de aankoop en/of goede werking van de infrastructuur van de Gebruikers. De Leverancier is bereid om Gebruikers te adviseren bij het opzetten van de infrastructuur om optimaal gebruik van de aangeschafte diensten te waarborgen.

Uitvoering en Beschikbaarheid van de Dienst

De Leverancier stelt SafeGPT alleen beschikbaar aan Gebruikers. Gebruikers zijn niet vrij om derden toe te staan gebruik te maken van de SafeGPT-services. Als de Leverancier werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de Gebruiker, hun werknemers, gebruikers of klanten op verzoek of bevoegd bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting, worden alle bijbehorende kosten in rekening gebracht bij de Gebruiker. De Leverancier kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in zijn werkwijzen, aangeboden diensten en functionaliteiten. Als deze wijzigingen leiden tot een verandering van procedures voor de Gebruiker, zal de Leverancier de Gebruiker zo snel mogelijk informeren. De kosten van deze wijziging zijn voor rekening van de Gebruiker. In dit geval heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De Leverancier kan het SafeGPT-platform en de bijbehorende diensten voortzetten met nieuwe of aangepaste software. De Leverancier is niet verplicht om bepaalde functies of functionaliteiten specifiek voor een Gebruiker te onderhouden, wijzigen of toe te voegen. Het kan zijn dat de Leverancier tijdelijk het SafeGPT-platform geheel of gedeeltelijk moet afsluiten voor preventief, correctief en adaptief onderhoud of andere soorten service. De Leverancier zal dan proberen de dienstverlening zo snel mogelijk te hervatten. Indien mogelijk wordt de Gebruiker hier van tevoren van op de hoogte gesteld, en zal de afsluiting zoveel mogelijk buiten kantooruren plaatsvinden. SafeGPT, de diensten en de onderliggende software blijven eigendom van de Leverancier of zijn leveranciers, zelfs als de Gebruiker een vergoeding betaalt voor de ontwikkeling of aankoop (van onderdelen) daarvan door de Leverancier. De Leverancier is nooit verplicht om de Gebruiker te voorzien van een fysieke drager met daarop de software die beschikbaar moet worden gesteld en onderhouden voor de Gebruiker in het kader van de diensten van de Leverancier. Voor zover nodig voor de uitvoering van de Diensten en deze overeenkomst, heeft de Leverancier het recht om een beroep te doen op gekwalificeerde derden. In het geval van verwerking van persoonsgegevens, zal de Leverancier vooraf toestemming vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke (de Gebruiker) voordat nieuwe subverwerkers worden ingezet. De Leverancier zal de Gebruiker tijdig informeren over de betrokken subverwerkers en de aard van de werkzaamheden die zij zullen uitvoeren.

Garanties en vrijwaringen

De Gebruiker is aansprakelijk jegens de Leverancier voor, en vrijwaart de Leverancier volledig tegen alle schade en kosten die de Leverancier lijdt of maakt als gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, enige verwijtbare handeling van de Gebruiker bij het gebruik van SafeGPT, of een onrechtmatige daad. Alle kosten die de Leverancier maakt en schade die hij lijdt als gevolg van dergelijke vorderingen zullen door de Gebruiker worden vergoed. De Gebruiker vrijwaart de Leverancier tegen alle vorderingen van derden, om welke reden dan ook, met betrekking tot vergoeding voor schade, kosten, rente, belastingen, heffingen en/of inhoudingen met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van SafeGPT, rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten. Echter, aangezien SafeGPT gebruikmaakt van Azure OpenAI-diensten van Microsoft, gelden de toezeggingen van Microsoft met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten ook voor SafeGPT. Microsoft verdedigt gebruikers tegen claims van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit het gebruik van hun AI-diensten, op voorwaarde dat gebruikers voldoen aan de gebruiksvoorwaarden en ingebouwde beveiligingen gebruiken. De Gebruiker aanvaardt dat SafeGPT alleen de functionaliteiten en eigenschappen bevat zoals de Gebruiker deze aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). De Leverancier sluit uitdrukkelijk uitdrukkelijke en impliciete garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uit. De Gebruiker aanvaardt dat de functionaliteiten van SafeGPT kunnen veranderen en dat de Leverancier het recht heeft om bepaalde delen van SafeGPT volledig stop te zetten zonder aansprakelijk te zijn jegens de Gebruiker voor enige schade of compensatie. De Leverancier streeft naar een uptime van 99% voor SafeGPT, exclusief aangekondigd onderhoud, gedurende een kalenderjaar.

Vertrouwelijkheid en Privacy

Zowel de leverancier als de gebruikers zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot alle informatie die tussen de partijen wordt uitgewisseld vóór en na de totstandkoming van de overeenkomst en die zij weten of redelijkerwijs zouden moeten weten van vertrouwelijke aard te zijn en geheim moet blijven.

Geen van beide partijen is toegestaan de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken gedurende de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging ervan binnen een periode van twee (2) jaar zonder voorafgaande toestemming van de andere partij.

De vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing indien en voor zover de verstrekking van de betreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting.

Eigendomsvoorbehoud en beperkingen en rechten

SafeGPT en de diensten blijven eigendom van de Leverancier.

Gebruikers mogen SafeGPT niet doorverkopen.

Het gebruiksrecht wordt alleen aan Gebruikers verleend zolang zij aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

De Leverancier kan de gegevens, documenten, software en databestanden die zijn ontvangen in het kader van de overeenkomst behouden, ondanks een bestaande verplichting tot overdracht of levering, totdat een Gebruiker alle verschuldigde bedragen aan de Leverancier heeft betaald.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op software, materialen, producten en diensten die ontwikkeld zijn of ter beschikking zijn gesteld door de Leverancier of gekwalificeerde derden ten behoeve van de Gebruiker, behoren uitsluitend toe aan de Leverancier, diens licentiegevers of leveranciers. Tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, verwerft de Gebruiker alleen een gebruiksrecht voor de aangeschafte diensten. Een aan de Gebruiker verleend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-in sublicentie te geven. De Gebruiker is niet gerechtigd om enige aanduiding(en) met betrekking tot de vertrouwelijke aard van informatie, of met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht te verwijderen of te wijzigen. Wanneer de Leverancier een opdracht van een Gebruiker ontwikkelt, blijft het intellectuele eigendom bij de Leverancier. De Leverancier behoudt het recht om de dienst zonder enige beperking voor zichzelf of derden te exploiteren. De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht doet geen afbreuk aan het recht van de Leverancier om soortgelijke ontwikkelingen voor zichzelf of een derde partij te maken die voor een Gebruiker zijn gemaakt. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de tijdens de uitvoering van het werk verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt bekendgemaakt. Indien de Leverancier op verzoek van de Gebruiker gebruik maakt van materiaal dat beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten van derden, staat de Gebruiker garant voor het wettige gebruik van dit materiaal. De Gebruiker vrijwaart de Leverancier tegen elke vordering van een derde partij met betrekking tot een mogelijke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

Privacy en gegevensverwerking

Om haar diensten aan gebruikers te leveren en te verbeteren, mag de leverancier persoonsgegevens verwerken. Dit omvat Naam, E-mailadressen, IP-adressen, Bezoekersgedrag, Browser instellingen, Telefoonummer en Profielfoto’s. De leverancier verwerkt deze gegevens met zorg en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Gebruiker vrijwaart de Leverancier voor alle vorderingen van personen van wie de gegevens zijn geregistreerd of verwerkt in verband met de overeenkomst of waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is volgens de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens, tenzij de Leverancier verantwoordelijk is voor de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen.

Beveiliging

Indien de Leverancier verplicht is om beveiligingsmaatregelen te implementeren op grond van een overeenkomst, zal deze beveiliging voldoen aan de in schriftelijke overeenstemming tussen de partijen overeengekomen bepalingen met betrekking tot beveiliging. Indien de overeenkomst geen bepalingen bevat met betrekking tot informatiebeveiliging, zal een beschermingsniveau dat passend is bij de stand van de technologie als minimum worden geboden. De Leverancier garandeert niet dat deze informatiebeveiliging onder alle omstandigheden effectief is.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met alle inloggegevens. Deze gegevens mogen alleen worden verstrekt aan geautoriseerd personeel. De Leverancier is nooit aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van misbruik van toegangscodes.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van de Leverancier voor een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot het vergoeden van de directe schade tot een maximumbedrag dat overeenkomt met de ontbindingswaarde van de overeenkomst (exclusief btw), tenzij de schade voortvloeit uit een inbreuk op de AVG. In dat geval geldt de beperking van aansprakelijkheid niet en is de Leverancier aansprakelijk voor alle schade in overeenstemming met artikel 82 van de AVG. Indien in de overeenkomst een periodieke betaling is overeengekomen, zal de hoogte van de vergoeding worden vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) voor een maximum van één jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de leverancier voor directe schade, om welke reden dan ook, het maximale bedrag overschrijden dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier is uitgekeerd. Aansprakelijkheid wordt alleen erkend als deze onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier valt. De leverancier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een fout in een tool binnen SafeGPT die toe te schrijven is aan de ontwikkelaar van de tool, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsonderbreking en verminderde goodwill. De leverancier is alleen aansprakelijk voor een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als de gebruiker de leverancier onmiddellijk een schriftelijke ingebrekestelling stuurt, waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor de leverancier om de tekortkoming te herstellen. De schriftelijke ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd en volledig mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat de leverancier zo adequaat mogelijk kan reageren.

Risico-overdracht

Het risico op verlies, diefstal, verduistering of schade aan eigendommen, gegevens (zoals gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, software of gegevensbestanden die zijn gemaakt, geleverd of gebruikt in het kader van de overeenkomst, gaat over op de gebruiker op het moment dat zij er feitelijk over kunnen beschikken.

Schadeloosstelling

De gebruiker vrijwaart de leverancier tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen de leverancier en de gebruiker.

Overmacht

Indien een partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd om aan haar verplichtingen jegens de andere partij te voldoen als gevolg van omstandigheden buiten haar controle, dan is er sprake van overmacht. In dergelijke gevallen is geen van beide partijen verplicht om aan hun verplichtingen jegens de ander te voldoen. Beide partijen hebben het recht om hun verplichtingen op te schorten gedurende de overmachtssituatie.

Indien een situatie van overmacht langer duurt dan negentig (90) dagen, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien er al werk is verricht onder de overeenkomst, zal dit naar evenredigheid worden verrekend, zonder dat de partijen nog iets aan elkaar verschuldigd zijn.

Toepasselijk recht en geschillen

Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan. Mocht dit zich voordoen, dan zullen de partijen zich inspannen om eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen hen op te lossen. Daarbij zullen de partijen streven naar een redelijke interpretatie van de overeenkomst, evenals deze Gebruiksvoorwaarden. Als er binnen een redelijke termijn geen oplossing kan worden gevonden, wordt de overeenkomst tussen de Leverancier en de Gebruiker uitsluitend beheerst door Nederlands recht, en heeft alleen de rechtbank in ‘s-Gravenhage jurisdictie om het geschil te beslechten.

Overige bepalingen

De Gebruiker is niet toegestaan om de rechten en verplichtingen onder een overeenkomst met de Leverancier die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen, te verkopen of te verpanden aan een derde partij.

De Leverancier is toegestaan om zijn vorderingen op betaling van vergoedingen over te dragen, te verkopen of te verpanden aan een derde partij.

Indien enige bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of om welke reden dan ook ongeldig is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden zo veel mogelijk van toepassing blijven. De Leverancier zal het nietige of ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de juridische gevolgen, gezien het doel van deze Gebruiksvoorwaarden, zo veel mogelijk overeenkomen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op onze website worden verstrekt. U kunt ook een e-mail sturen naar: [email protected]

icon-512

Company

SafeGPT Netherlands BV © 2024. All Rights Reserved. – SafeGPT

SafeGPT Netherlands BV © 2024. All Rights Reserved. – SafeGPT

Create a support ticket

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Contact

  Vul het formulier in en ons team neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

  Fout: Contact formulier niet gevonden.

  Registeren

  Geniet 30 dagen gratis van het Premium plan. Na deze periode wordt je account automatisch omgezet naar het ‘FREE’ plan.

  Betaalgegevens zijn niet vereist tijdens de proefperiode.

  Door op de “Aanmelden” knop te klikken, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en bevestigt u dat u ons Privacybeleid hebt gelezen en erkend.

  Fout: Contact formulier niet gevonden.

  • Waarom SafeGPT
  • Functies
  • Prijzen
  • Resources
  • Contact